ข่าวสาร

ศูนย์การจัดการความรู้ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ตามที่ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นั้น

ในการนี้ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของศูนย์การจัดการความรู้ โดยมีบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมประกาศเจตจำนง เพื่อตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ธำรงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ ไม่ทุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้  และปลูกฝังค่านิยมสุจริตให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความศรัทธา ความไว้วางใจของผู้รับบริการ
เมื่อวันที่  31 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 227 total views,  1 views today