เศรษฐกิจพอเพียง

ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม Continue Reading →

1,509 total views, 6 views today

สรุปหลักการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สรุปจาก Problem Based Learning โดย ดร. นุชลี อุปภัย หลักการ คำอธิบาย หลักข้อที่ 1ธรรมชาติของการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนได้ดีที่สุดด้วยการนำข้อมูลและ ประสบการณ์มาทำให้มีความหมายขึ้นภายในตนเอง หลักข้อที่ 2เป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ การแนะแนวและสนับสนุนจากผู้สอนจะทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียน และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย หลักข้อที่ 3การสร้างความรู้ ผู้เรียนที่บรรลุความสำเร็จต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ให้เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่อย่างมีความหมาย หลักข้อที่ 4การคิดเชิงกลยุทธ์ ผู้เรียนต้องสามารถสร้างความรู้ และใช้ความรู้ที่สะสมอยู่เดิม รวมทั้งใช้เหตุผลของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ หลักข้อที่ 5การคิดเกี่ยวกับความคิดของตนเอง การเลือกวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสม และความสามารถในการ Continue Reading →

230 total views, no views today

Problem Based Learning

คณะทำงานในคณะกรรมการด้านกิจการการศึกษาของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (Working Group of the American Psychological ‘s Board of Educational Affairs) (American Psychology Association, 1997, Revised in 2005) ได้เสนอหลักการ 14 ข้อ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยพบว่าการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศทุกที่ได้ใช้หลักการ 14 ข้อนี้แทบทั้งสิ้น หลักการที่ว่านี้เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยที่รวมหลากหลายสาขาวิชาของจิตวิทยาเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาพัฒนาการ Continue Reading →

766 total views, 4 views today

แนะนำหนังสือ

สารพัดช่าง KM สู่ LO เส้นทางสู่องค์กรเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องยาก เรื่องเล่า “ก้าวย่างบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง” เป็นบันทึกเรื่องเล่าความรู้สึกของตัวแทนจาก 4 องค์กร 262 total views, no views today

262 total views, no views today

องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม จอมเทียน ปาล์ม บีช, พัทยา ประเทศไทยจัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาชูปถัมภ์และภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่าง วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ผู้เข้ารับการอบรม อาจารย์นิโรจน์ เงินพรหม Download PDF องค์ความรู้เรื่องกฎกระทรวงเกียวกับการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2550) องค์ความรู้เรื่องปัจจัยความล่าช้าระหว่างงานเอกชนและงานราชการ Continue Reading →

331 total views, no views today

ความสำคัญของการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้เทคโนโลยีเหล่านี้ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต ดังจะเห็นได้จากเดฟ อุลริช ปรมาจารย์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระบุว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันธุรกิจในอนาคต (1) เช่นเดียวกันกับ คัมมิ่ง และเวอร์รี่ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้จัดให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (2) เทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งานร่วมกันแบบหลายๆ คน และการวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายต่ำลง เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานข้อมูล และสารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการนำไปวิเคราะห์และใช้งานมากเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการทำงานให้มีต้นทุนที่ต่ำลง ใช้เวลาในการทำงานที่ลดลง และได้สินค้าหรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาองค์กรสามารถทำได้หลายระดับและหลายรูปแบบ เช่น การนำไปจัดระบบกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Automation) Continue Reading →

3,197 total views, 6 views today

การจัดการความรู้ในองค์กร บรรยายโดย นายแพทย์พิเชษฐ์

บรรยายโดย นายแพทย์พิเชษฐ์ บัญญัติ PDF การจัดการความรู้แบบบูรณาการ ถ้าจะจัดการความรู้ ต้องรู้ที่จะจัดการ: Knowledge Management PowerPoint การจัดการความรู้แบบบูรณาการ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความรู้ การออกแบบและวางระบบบริหารจัดการความรู้ เครื่องมือชุดธารปัญญา 452 total views, no views today

452 total views, no views today

การประเมินผลสภาพจริง (Authentic Assessment)

เป็นการประเมินเพื่อต้องการทราบว่า ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งบูรณาการกันในตัวผู้เรียนแล้วแสดงออกมาให้ ปรากฎในในชีวิตประจำวันตามสภาพที่แท้จริง (AUTHENTIC PERFORMANCE) มากน้อยเพียงใด ผลการประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนจะพัฒนามากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามสภาพจริง (AUTHENTIC LEARNING) ซึ่งตามแนวทางการจัดการศึกษา หมวด 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด ตามมาตรา 22 ผู้สอนจะต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Continue Reading →

1,963 total views, 2 views today

แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

แฟ้มสะสมงาน เริ่มต้นขึ้นมาจากวงการอาชีพ เช่น สถาปัตยกรรม การโฆษณา การถ่ายภาพ และวรรณกรรม เป็นต้น โดยผู้ที่มีอาชีพเหล่านี้จะรวบรวมตัวอย่างผลงานที่ดีเด่นและน่าพอใจของตนเอาไว้ โดยงานที่รวบรวมไว้นั้นต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ หรือนายจ้างของตน ส่วนแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนนั้น เป็นการรวบรวมตัวอย่างผลงานที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการสอน ผลงานที่รวบรวมแสดงให้เห็นถึงความพยายาม ความก้าวหน้า และผลสำเร็จในเรื่องต่างๆ ซึ่งในการรวบรวมผลงานดังกล่าว นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหาและเกณฑ์การคัดเลือก เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ ตลอดจนมีโอกาสแสดงความรู้สึกต่อผลงานของตนเอง แฟ้มสะสมงาน จะเป็นแหล่งสะสมงาน หรือหลักฐานที่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนจะนำไปใช้ประกอบในการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียน ซึ่งสามารถประเมินได้หลายคุณลักษณะ แฟ้มสะสมงานในวงการอาชีพ และแฟ้มสะสมงานของนักเรียนมีส่วนต่างกัน Continue Reading →

13,819 total views, 18 views today