แนวคิดและทฤษฎี Archive

 • ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม […]

  เศรษฐกิจพอเพียง

  ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม […]

  Continue Reading...

 • สรุปจาก Problem Based Learning โดย ดร. นุชลี อุปภัย หลักการ คำอธิบาย หลักข้อที่ 1ธรรมชาติของการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนได้ดีที่สุดด้วยการนำข้อมูลและ ประสบการณ์มาทำให้มีความหมายขึ้นภายในตนเอง หลักข้อที่ 2เป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ การแนะแนวและสนับสนุนจากผู้สอนจะทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียน และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย หลักข้อที่ 3การสร้างความรู้ ผู้เรียนที่บรรลุความสำเร็จต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ให้เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่อย่างมีความหมาย หลักข้อที่ 4การคิดเชิงกลยุทธ์ ผู้เรียนต้องสามารถสร้างความรู้ และใช้ความรู้ที่สะสมอยู่เดิม รวมทั้งใช้เหตุผลของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ หลักข้อที่ 5การคิดเกี่ยวกับความคิดของตนเอง การเลือกวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสม และความสามารถในการ […]

  สรุปหลักการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  สรุปจาก Problem Based Learning โดย ดร. นุชลี อุปภัย หลักการ คำอธิบาย หลักข้อที่ 1ธรรมชาติของการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนได้ดีที่สุดด้วยการนำข้อมูลและ ประสบการณ์มาทำให้มีความหมายขึ้นภายในตนเอง หลักข้อที่ 2เป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ การแนะแนวและสนับสนุนจากผู้สอนจะทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียน และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย หลักข้อที่ 3การสร้างความรู้ ผู้เรียนที่บรรลุความสำเร็จต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ให้เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่อย่างมีความหมาย หลักข้อที่ 4การคิดเชิงกลยุทธ์ ผู้เรียนต้องสามารถสร้างความรู้ และใช้ความรู้ที่สะสมอยู่เดิม รวมทั้งใช้เหตุผลของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ หลักข้อที่ 5การคิดเกี่ยวกับความคิดของตนเอง การเลือกวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสม และความสามารถในการ […]

  Continue Reading...

 • คณะทำงานในคณะกรรมการด้านกิจการการศึกษาของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (Working Group of the American Psychological ‘s Board of Educational Affairs) (American Psychology Association, 1997, Revised in 2005) ได้เสนอหลักการ 14 ข้อ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยพบว่าการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศทุกที่ได้ใช้หลักการ 14 ข้อนี้แทบทั้งสิ้น หลักการที่ว่านี้เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยที่รวมหลากหลายสาขาวิชาของจิตวิทยาเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาพัฒนาการ […]

  Problem Based Learning

  คณะทำงานในคณะกรรมการด้านกิจการการศึกษาของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (Working Group of the American Psychological ‘s Board of Educational Affairs) (American Psychology Association, 1997, Revised in 2005) ได้เสนอหลักการ 14 ข้อ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยพบว่าการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศทุกที่ได้ใช้หลักการ 14 ข้อนี้แทบทั้งสิ้น หลักการที่ว่านี้เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยที่รวมหลากหลายสาขาวิชาของจิตวิทยาเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาพัฒนาการ […]

  Continue Reading...

 • องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม จอมเทียน ปาล์ม บีช, พัทยา ประเทศไทยจัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาชูปถัมภ์และภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่าง วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ผู้เข้ารับการอบรม อาจารย์นิโรจน์ เงินพรหม Download PDF องค์ความรู้เรื่องกฎกระทรวงเกียวกับการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2550) องค์ความรู้เรื่องปัจจัยความล่าช้าระหว่างงานเอกชนและงานราชการ […]

  องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

  องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม จอมเทียน ปาล์ม บีช, พัทยา ประเทศไทยจัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาชูปถัมภ์และภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่าง วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ผู้เข้ารับการอบรม อาจารย์นิโรจน์ เงินพรหม Download PDF องค์ความรู้เรื่องกฎกระทรวงเกียวกับการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2550) องค์ความรู้เรื่องปัจจัยความล่าช้าระหว่างงานเอกชนและงานราชการ […]

  Continue Reading...

 • นอกจากนี้เทคโนโลยีเหล่านี้ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต ดังจะเห็นได้จากเดฟ อุลริช ปรมาจารย์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระบุว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันธุรกิจในอนาคต (1) เช่นเดียวกันกับ คัมมิ่ง และเวอร์รี่ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้จัดให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (2) เทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งานร่วมกันแบบหลายๆ คน และการวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายต่ำลง เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานข้อมูล และสารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการนำไปวิเคราะห์และใช้งานมากเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการทำงานให้มีต้นทุนที่ต่ำลง ใช้เวลาในการทำงานที่ลดลง และได้สินค้าหรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาองค์กรสามารถทำได้หลายระดับและหลายรูปแบบ เช่น การนำไปจัดระบบกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Automation) […]

  ความสำคัญของการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

  นอกจากนี้เทคโนโลยีเหล่านี้ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต ดังจะเห็นได้จากเดฟ อุลริช ปรมาจารย์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระบุว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันธุรกิจในอนาคต (1) เช่นเดียวกันกับ คัมมิ่ง และเวอร์รี่ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้จัดให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (2) เทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งานร่วมกันแบบหลายๆ คน และการวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายต่ำลง เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานข้อมูล และสารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการนำไปวิเคราะห์และใช้งานมากเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการทำงานให้มีต้นทุนที่ต่ำลง ใช้เวลาในการทำงานที่ลดลง และได้สินค้าหรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาองค์กรสามารถทำได้หลายระดับและหลายรูปแบบ เช่น การนำไปจัดระบบกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Automation) […]

  Continue Reading...

Page 1 of 212