กิจกรรมเครือข่าย KM มทร.+2

ครั้งที่
ปีการศึกษา
โครงการประชุมสัมมนาฯ
การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ
12548-2549โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการจัดการความรู้
KM Net work (2-3 พฤษภาคม 2550)
เจ้าภาพ มทร.ศรีวิชัย
สถานที่ โรงแรมราชมังคลาพาวีเลียน บีช รีสอร์ท
14 มิ.ย. 49 มทร.พระนคร

17 ก.ค. 49 มทร.รัตนโกสินทร์

  4 ส.ค. 49 มทร.พระนคร

15 ก.ย. 49 มทร.พระนคร

30 ม.ค. 50 มทร.ล้านนา
-2550
-
29 พ.ย. 50 มทร.พระนคร
22551
(7 มทร.)
โครงการสร้างคลังความรู้ (Knowledge Base)
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง (12 - 13 พ.ค. 52)
เจ้าภาพ มทร.สุวรรณภูมิ
สถานที่ โรงแรมนนทบุรีพาเลส จ.นนทบุรี
17 พ.ย. 51 มทร.พระนคร

25 ธ.ค. 51 มทร.พระนคร

13 ม.ค. 52 มทร.พระนคร

21 เม.ย. 52 มทร.พระนคร
32552
(7 มทร.)
+ มทร.ธัญบุรี
และมทร.กรุงเทพ
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : ราชมงคลชุมชนนักปฏิบัติ
(RMUT CoP) (11 - 12 ก.พ. 53)
เจ้าภาพ มทร.ล้านนา
สถานที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
19 ส.ค. 52 มทร.พระนคร

  2 ธ.ค. 53 มทร.พระนคร

  8 ม.ค. 53 มทร.พระนคร
42553
(9 มทร.)
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
: ราชมงคล...คลังความรู้ด้านบริการสังคม (10 - 13 ก.พ. 54)
เจ้าภาพ มทร.ตะวันออก
สถานที่ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
15 ต.ค. 53 มทร.พระนคร

14 ม.ค. 54 มทร.ล้านนา

ครั้งที่พิเศษ 11 ก.พ. 54
มทร.ตะวันออก

24 เม.ย. 54 มทร.พระนคร
52554
(9 มทร.)
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
: ราชมงคล...บูรณาการการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ (2 - 5 เม.ย. 55)
เจ้าภาพ มทร.อีสาน
สถานที่ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา
12 ก.ย. 54 (+3 CoP) มทร.ธัญบุรี

  7 ต.ค. 54 (+3 CoP) มทร.รัตนโกสินทร์

31 ม.ค. 55 มทร.ล้านนา

ครั้งที่พิเศษ 3 เม.ย. 55 มทร.อีสาน

21 พ.ค. 55 มทร.กรุงเทพ
62555
(มทร. + สถาบันการพลศึกษา
+ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
"การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน" (7 -8 ก.พ. 56)
เจ้าภาพ 1) มทร.กรุงเทพ
             2) มทร.ธัญบุรี
             3) มทร.รัตนโกสินทร์
             4) มทร.พระนคร

สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มทร.กรุงเทพ

ครั้งที่พิเศษ 4 มทร. 22 มิ.ย. 55 มทร.กรุงเทพ

ครั้งที่ 1/2555 (มทร. + 2)
1 ส.ค. 55 มทร.พระนคร

ครั้งที่พิเศษ 4 มทร. 4 ต.ค. 55 มทร.พระนคร

ครั้งที่ 2/2555 11 ต.ค. 55 มทร.พระนคร

ครั้งที่พิเศษ 3 มทร. 24 ต.ค. 55 มทร.กรุงเทพ

ครั้งที่ 3/2555 4 ธ.ค. 55 มทร.ธัญบุรี

ครั้งที่ 4/2555 21 ม.ค. 56
(มทร. + 2) มทร.พระนคร

ครั้งที่พิเศษ 4 มทร. + 2
30 ม.ค. 56 มทร.พระนคร

72556
(มทร. + สถาบันการพลศึกษา
+ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
"การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน"
(12 - 13 ก.พ. 57)
เจ้าภาพ มทร.สุวรรณภูมิ
สถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1/2556 (8 ส.ค. 56)
มทร.กรุงเทพ

ครั้งที่ 2/2556 1 พ.ย. 56 มทร.สุวรรณภูมิ
(ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา)

ครั้งที่ 3/2556 13 ม.ค. 57 มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี

ครั้งที่ 4/2556 20 พ.ค. 57 มทร.พระนคร

ครั้งที่ 5/2556 15 ก.ค. 57 มทร.พระนคร

82557
(มทร. + สถาบันการพลศึกษา
+ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8
"การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน"
(5 - 6 ก.พ. 58)
เจ้าภาพ มทร.ศรีวิชัย
สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จ.สงขลา
ครั้งที่ 1/2557 29 ก.ย. 57 มทร.พระนคร

ครั้งที่ 2/2557 10 พ.ย. 57 มทร.พระนคร

ครั้งที่ 3/2557 12 ม.ค. 58 มทร.พระนคร

ครั้งที่ 4/2557 7 พ.ค. 58 มทร.พระนคร

ครั้งที่ 5/2557 20 ก.ค. 58 มทร.พระนคร
92558
(มทร. + สถาบันการพลศึกษา
+ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9
"ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21"
(2-5 ก.พ. 59)
เจ้าภาพ มทร.ล้านนา
สถานที่ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 1/2558 16 ต.ค. 58 มทร.พระนคร

ครั้งที่ 2/2558 16 ธ.ค. 58 มทร.พระนคร

ครั้งที่ 3/2558 11 ม.ค. 59 มทร.ล้านนา

ครั้งที่ 4/2558 15 มิ.ย. 59 มทร.พระนคร102559
(มทร. + สถาบันการพลศึกษา
+ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10
"การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"
(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO)
(30 ม.ค. - 2 ก.พ. 60)
เจ้าภาพ มทร.ตะวันออก
สถานที่ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี
ครั้งที่ 1/2559 10 ส.ค. 59 มทร.พระนคร


ครั้งที่ 2/2559 21 พ.ย. 59 มทร.ตะวันออก

112560
(มทร. + สถาบันการพลศึกษา
+ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11
“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”
(Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)
(20 – 23 ก.พ. 61)
เจ้าภาพ มทร.อีสาน
สถานที่ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
ครั้งที่ 1/2560 31 ก.ค. 60 มทร.พระนคร


ครั้งที่ 2/2560 30 ม.ค. 61 มทร.อีสาน

122561
(มทร. + สถาบันการพลศึกษา
+ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12
“การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม”
(Knowledge Management Innovative University)
(25-28 ก.พ. 62)
เจ้าภาพ มทร.ธัญบุรี
สถานที่ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 

Loading