มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
ที่อยู่ 399  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0818502933
โทรสาร 0 2280 0435
E-mail fuangfah_m@yahoo.com

%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%93%e0%b8%b2

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้
ที่อยู่ ศูนย์การจัดการความรู้ อาคาร 1 ชั้น 5 ครึ่ง 399 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 09 2259 8596
โทรสาร0 2281 1833
E-mail lakhana.c@rmutp.ac.th
ชื่อ นายสุนทร  เหรียญจื้อ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ศูนย์การจัดการความรู้ อาคาร 1 ชั้น 5 ครึ่ง 399 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2281 1833
โทรศัพท์มือถือ 08  6385  3518
โทรสาร 0 2281 1833
E-mail soontorn.r@rmutp.ac.th

 2,256 total views,  1 views today