มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ : เลขที่ 133 หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ (เคลื่อนที่) : 080 – 865 – 2022
โทรศัพท์ (สำนักงาน) : (สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่) 0 – 7548 – 9613 , 0 – 7548 – 9616
E – Mail : Jaruya.k@gmail.com
   

ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ (เคลื่อนที่) : 098 – 670 – 0892
โทรศัพท์ (สำนักงาน) : (กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ) 0 – 7431 – 7142
E – Mail : qa.rmutsv@gmail.com
   
ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธยา ภิรมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ (เคลื่อนที่) : 098 – 670 – 0892
โทรศัพท์ (สำนักงาน) : (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์) 0 – 7431 – 7162 , 0 – 7431 – 7168
E – Mail : p_thaya@hotmail.com
ชื่อ – สกุล : นางอัจฉรา รัตนมา       
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ (เคลื่อนที่) : 089 – 658 – 9499
โทรศัพท์ (สำนักงาน) : (สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ) 0 – 7431 – 7176
E – Mail : atchara.ped499@gmail.com
ชื่อ – สกุล : นางสาววีรวรรณ อำภา   
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ (เคลื่อนที่) : 091 – 846 – 9108
โทรศัพท์ (สำนักงาน) : (กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ) 0 – 7431 – 7142
E – Mail : qa.rmutsv@gmail.com
ชื่อ – สกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ (เคลื่อนที่) : 085 – 223 – 7206
โทรศัพท์ (สำนักงาน) : (กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ) 0 – 7431 – 7142
E – Mail : qa.rmutsv@gmail.com
ชื่อ – สกุล : นายชนาธิป ลีนิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ (เคลื่อนที่) : 087 – 293 – 5669 
โทรศัพท์ (สำนักงาน) : (กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ) 0 – 7431 – 7142
E – Mail : qa.rmutsv@gmail.com
ชื่อ – สกุล : นายภานุวัฒน์ หนูนคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ (เคลื่อนที่) : 089 – 979 – 9038
โทรศัพท์ (สำนักงาน) : (งานวิศวกรรมเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 0 – 7431 – 7146 , 0 – 7431 – 7100
E – Mail : panuwat.n@rmutsv.ac.th

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2562 โดย กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 | โทรศัพท์/โทรสาร : 0 – 7431 – 7142 | E – Mail : qa.rmutsv@gmail.com

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ส.ค. 62

 268 total views,  1 views today