ข่าวสาร

การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้และหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นสมควรเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้และหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ของตนเองหรือของหน่วยงาน การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม จึงเปิดรับสมัครบุคคลและหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้และหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ >>>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร

สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ที่นี่ >>>>> ดาวน์โหลดประกาศฯ

 1,633 total views,  1 views today