ชุมชนนักปฏิบัติ : พลังขับเคลื่อน MCT

ชุมชนนักปฏิบัติ : พลังขับเคลื่อน MCT

ความรู้ทั่วไป/บทความ
https://youtu.be/nZm8DpPOazE ชุมชนนักปฏิบัติ : พลังขับเคลื่อน MCT สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ผู้นำเสนอ  อาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ และอาจารย์กุลธิดา สายพรหม
Read More
Knowledge Management Manual

Knowledge Management Manual

หนังสือดิจิทัล eBook
คู่มือการดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เจ้าของเรื่อง ศูนย์การจัดการความรู้ คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
Cross – Functional Team

Cross – Functional Team

หนังสือดิจิทัล eBook
ความร่วมมือในการทำงาน นำมาซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคคลกรหลายหน่วยงานในองค์กร เจ้าของเรื่อง ศูนย์การจัดการความรู้ คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
Share to change แบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง

Share to change แบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง

หนังสือดิจิทัล eBook
ได้รับแรงบันดาลใจจากนโยบายการลดปริมาณการใช้กล่องโฟมและพลาสติกในมหาวิทยาลัยฯ เจ้าของเรื่อง ศูนย์การจัดการความรู้ คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
วัฒนธรรมในงานมงคล

วัฒนธรรมในงานมงคล

หนังสือดิจิทัล eBook
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม แบ่งปันเพื่อสืบสาน เจ้าของเรื่อง กองศิลปวัฒนธรรม และศูนย์การจัดการความรู้ คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

หนังสือดิจิทัล eBook
รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เจ้าของเรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
ความสุขที่แสนซื่อ

ความสุขที่แสนซื่อ

หนังสือดิจิทัล eBook
งานศิลปวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมสิงทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เจ้าของเรื่อง : คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
บทความแนวปฏิบัติที่ดี KM RMUT+2 ครั้งที่ 10

บทความแนวปฏิบัติที่ดี KM RMUT+2 ครั้งที่ 10

หนังสือดิจิทัล eBook
บทความแนวปฏิบัติที่ดี จากโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.+2 ครั้งที่ 10 "การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าของเรื่อง : สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

หนังสือดิจิทัล eBook
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning Toolkits) เจ้าของเรื่อง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คลิ๊กเพื่ออ่าน
Read More
Hello world! 8

Hello world! 8

คู่มือการปฏิบัติงาน
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text...
Read More
Hello world! 6

Hello world! 6

ตำรา/สื่อการสอน
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text...
Read More
Hello world! 5

Hello world! 5

ตำรา/สื่อการสอน
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text...
Read More
Hello world! 4

Hello world! 4

ผลงานวิจัย/คลังความรู้ชุมชน
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text...
Read More
Hello world! 3

Hello world! 3

ผลงานวิจัย/คลังความรู้ชุมชน
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text...
Read More