ข่าวสาร

การจัดทำเอกสาร PDF แบบพร้อมคลิก เพื่อการส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ศูนย์การจัดการความรู้ (ศจร.) ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง “การจัดทำเอกสาร PDF แบบพร้อมคลิก เพื่อการส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)”
ในการดำเนินงานนี้ งานวิชาการและสารสนเทศ ศจร.ได้จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานสารบรรณ ของ ศจร.
ในฐานะผู้ให้บริการ สามารถช่วยให้ผู้รับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เกิดความสะดวก เข้าถึงข้อมูลเนื้อหาได้ทันทีเพียงคลิกเดียว โดยเอกสารดังกล่าวยังสามารถคลิกได้เมื่อส่งให้ผู้รับในช่องทางอื่น ๆ ด้วยเช่น Email Line Facebook เป็นต้น

 450 total views,  3 views today