ข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3/2562

Fish KM 9+2new

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 228 total views,  1 views today