ข่าวสาร

การประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ ผลการนำไปใช้ประโยชน์จากการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร.+2

การประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูล ผลสัมฤทธิ์

ผลการนำไปใช้ประโยชน์จากการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 – 12

ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

 192 total views,  1 views today