ข่าวสาร

การประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ ผลการนำไปใช้ประโยชน์จากการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร.+2

การประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูล ผลสัมฤทธิ์

ผลการนำไปใช้ประโยชน์จากการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 12

ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 2562

ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

40 total views, 1 views today