การสร้างผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติและนานาชาติ โดย ดร.สุรเชษฐ์ เดชฟุ้ง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

การสร้างผลงานวิจัยดร.สุรเชษฐ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ (2)

1,406 total views, 1 views today