กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “บูรณาการความรู้ควบคู่พันธกิจ สร้างเสริมบัณฑิตสู่นักปฏิบัติ” โดย อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “บูรณาการความรู้ควบคู่พันธกิจ สร้างเสริมบัณฑิตสู่นักปฏิบัติ” โดย อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ดูเอกสารนำเสนอได้ที่นี่bottom click


1,033 total views, 1 views today