กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก”

กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก” โดย ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร และผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

254 total views, 1 views today