ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลและหน่วยงานที่ได้การคัดเลือกเป็นบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกาศคัดเลือกบุคคลดีเด่นประเภทต่าง ๆ และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2562 เพื่อเข้ารับโล่ / ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2563 โดยมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2562 ตามกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือหน่วยงานให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสาธารณะ รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยบุคคลและหน่วยงานที่รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้และหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ ประจำปี 2562 ดังนี้

 

  1. บุคคลดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ขวัญฤทัย  บุญยะเสนา ตำแหน่งอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
  2. หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สามารถดูประกาศการแจ้งผลการคัดเลือกเลือกบุคคลดีเด่นประเภทต่าง ๆ และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2562 ที่นี่

 465 total views,  1 views today