ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2564

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2564 จำนวน 3 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย
1. รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประเภทวิชาการ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ ผลงานการจัดการความรู้ของอาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
2. รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประเภทส่งเสริมพัฒนาวิชาการ
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงานกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ของนางศุภานัน ปิ่นเจริญ
งานบริการวิชาการแก่สังคม(หารายได้)
3. รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประเภทระบบสนับสนุน
ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ผลงานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ของนางสาวนุชดาว เตะสมุทร
งานการจัดการความรู้

 123 total views,  2 views today