คณะกรรมการดำเนินงานเครือข่าย มทร.+2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณเอื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง
คุณอำนวย นายสุทธิชัย  ภิญโญภาวศุทธิ
คุณกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  สนธิสมบัติ
คุณประสาน นางสาวเฉลิมศรี  แก้วนาค
คุณลิขิต นายสันติ  เกษมวัฒนปัญญา
คุณวิศาสตร์ นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คุณเอื้อ นางจิราภรณ์  สัพทานนท์
คุณอำนวย ผศ. ดร.จิราภรณ์  พงษ์ศรีทัศน์
คุณลิขิต นางกุลชยา    พงษ์แสวง
คุณลิขิต นางสาววราพร  ชาญชัยฤทธิ์
คุณวิศาสตร์ นายธวัชชัย    สารวงษ์
คุณวิศาสตร์ ดร.วุฒิวัฒน์  คงรัตนประเสริฐ
คุณกิจ นางสมคิด  รักษาทรัพย์
ดร.เลิศลักษณ์  แก้ววิมล
คุณประสาน ผศ.ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คุณเอื้อ ผศ.คมเดือน  โพธิ์สุวรรณ
คุณอำนวย นายสุรินทร์  พรหมนุรักษ์กิจ
คุณกิจ นางสาววีณัฐกานต์  รัตนธีรวงศ์
คุณประสาน นางสาวสยุมพร  บุญเกิด
คุณลิขิต น.ส.ศิริพร  รุ่งแสง
นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส
คุณวิศาสตร์ นายทัศพันธ์  สุวรรณทัต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คุณเอื้อ นางศิริรัตน์  ภาศักดี
คุณอำนวย นางสาวชฎาณัฎฐ์  ปิยะวิบูลย์
คุณกิจ  –
คุณประสาน นางนิลุบล  ขอรวมเดช
น.ส.สุภารัตน์  ฤกษ์อรุณทอง
คุณลิขิต นายกุลพัทธ์  กุลชาติดิลก
คุณวิศาสตร์ นายสมศักดิ์  นุ่มอุดม
คุณโฆษก นายสุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณเอื้อ ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย
คุณอำนวย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
คุณกิจ ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์
คุณประสาน ผศ.สุพิทย์  สมภักดี
ดร.สุเทพ ทองมา
ผศ.จำนงค์ นุกูลคาม
คุณวิศาสตร์ อ.เผ่าภิญโญศ์  ฉิมพะเนาว์
ผศ.ยุทธนา  เขาสุเมรุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คุณเอื้อ นายพงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ
คุณอำนวย นายสุวุฒิ  ตุ้มทอง
คุณประสาน ผศ.กฤษฎี  สุขฉายี
ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์
คุณกิจ  –
คุณลิขิต นายเอกชัย   เนาวนิช
คุณโฆษก นางสาวศุภานัน   ทัพสัพ
คุณวิศาสตร์ นางสาวศุภานัน  ทัพสัพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คุณเอื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง
คุณกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล  เยื้องกลาง
คุณอำนวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์  พุทธมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  ส่งตรัส
คุณกิจ  –
คุณวิศาสตร์ นายทวีรัตน์  แดงงาม
คุณประสาน นางชุดาภัค  เดชพันธ์
คุณลิขิต นางสาวมนต์สิณี  ดุลย์เภรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คุณเอื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี
คุณอำนวย รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง
คุณประสาน นางสาวธยา  ภิรมย์
คุณกิจ นางสาววีรวรรณ  อำภา
คุณกิจ นางสาวกาญจนา  คูนิอาจ
คุณลิขิต นางอัจฉรา  รัตนมา
คุณวิศาสตร์ นายภานุวัฒน์  หนูนคง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คุณเอื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร
คุณอำนวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข
คุณประสาน นายสุนทร  เหรียญจื้อ
คุณวิศาสตร์ นางสาวเพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว
คุณลิขิต นายฉัตรชัย  ศรีสม

สถาบันการพลศึกษา

คุณเอื้อ
คุณอำนวย
คุณกิจ
คุณประสาน
คุณลิขิต
คุณวิศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คุณเอื้อ นางสาวอุษาภรณ์  บุญเรือง
คุณอำนวย ดร.โพธิพันธ์  พานิช
คุณกิจ
คุณประสาน
คุณลิขิต นางสาวสิริกุล  เกิดมี
คุณวิศาสตร์ นายวัชรินทร์  อ่าวสินธุ์ศิริ

 2,500 total views,  1 views today