คณะกรรมการบริหารเครือข่าย มทร.+2

ประธาน

ชื่อ รองศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่อยู่ 399  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 08 9890 3971
โทรสาร 0 2280 0435
E-mail supatra_ko@ hotmail.com

เลขานุการ

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่อยู่ 399  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 08 9079 1891
โทรสาร 0 2281 1833
E-mail dk_037@hotmail.com

 1,971 total views,  1 views today