คำนำ/ประวัติความเป็นมา/วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

คำนำ

การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามกรอบและแนวทางความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการความรู้ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้  ซึ่งประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องจากทุกสมาชิกเครือข่าย เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการความรู้ ดังนั้นจึงมีการจัดทำทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล+2 ขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ให้ได้อย่างทั่วถึงและบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล+2
ตุลาคม 2555


ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9  แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการความรู้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยร่วมกันโดยมีการลงนามความร่วมมือของอธิการบดี ทั้ง 9 มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555  ได้มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการความรู้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีกรอบและแนวทางความร่วมมือ ดังนี้

 1. ร่วมกันจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างคลังความรู้
 2. ร่วมกันบริหารจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมและการพัฒนาระบบเครือข่ายการจัดการความรู้
 3. ร่วมกันรวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดเก็บ และยืนยันการเผยแพร่ความรู้ที่มีความพร้อมโดยการเผยแพร่สู่สาธารณะในระบบคลังความรู้ชุมชนผ่านเว็บไซต์ของเครือข่ายฯ
 4. ร่วมกันรวบรวมฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันและองค์กรเครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์ของเครือข่ายฯ
 5. ร่วมกันประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และจัดกิจกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ และฐานข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการ

 

วิสัยทัศน์  (Vision)

เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้การจัดการความรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ที่เข็มแข็งและยั่งยืน
 2. เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่และนำมาใช้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

 1. สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ระหว่างเครือข่ายที่ยั่งยืน
 2. บูรณาการการบริหารจัดการร่วมกันในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบระหว่างเครือข่าย
 3. ส่งเสริมและบูรณาการกิจกรรมด้านการบริหารจัดการความรู้ระหว่างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

 2,648 total views,  1 views today