ติดต่อเรา

ที่อยู่ ศูนย์การจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาคาร 1 ชั้น 5 ครึ่ง
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 0 2665 3777 , 0 2665 3888 ต่อ 6226
งานบริหารทั่วไป ต่อ 6226 , 6227, 6228
งานวิชาการและสารสนเทศ ต่อ  6225 , 6228

โทรศัพท์/แฟกซ์   :  0 2281 1833

E-mail address  :  km@rmutp.ac.th
Website  :  http://webkm.rmutp.ac.th/km/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTPKM

mapkm

4,136 total views, 1 views today