ทำเนียบผู้ดูแลเว็บไซต์ KM RMUTP

หน่วยงานชื่อโทรศัพท์อีเมล์
สถาบันวิจัยและพัฒนาน.ส.วัลลภา ฟักประไพ0 2665 3777, 0 2665 3888
ต่อ 6094
08 0599 3462
wallapa.f@rmutp.ac.th
นายณัฏฐภัค ฉินทกานนท์087 513 7329c.natthapak@gmail.com
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี02 665 3777, 02-665 3888
ต่อ 6763
nopphanan.n@rmutp.ac.th
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนายชรัมภ์ ตันสุวัฒน์02 665 3777, 02-665 3888
ต่อ 6308
ponglang@hotmail.com
สถาบันภาษานายพิเชษฐ์ หอมแสงประดิษฐ0 2665 3777, 0 2665 3888
ต่อ 6056 - 8
09 2668 2010
08 9125 4749
pichade.h@rmutp.ac.th
กองกลางนายวัชรนนท์ กมลวิเชนทร์ชัย02 665 3777, 02-665 3888
ต่อ 6012
kemkemmak1@hotmail.com
กองคลังน.ส.วิไลวรรณ พุ่มพวง02-665 3777, 02-665 3888
ต่อ 6198
081 735 7088
wilaiwan.pu@rmutp.ac.th
กองนโยบายและแผนนายปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์0 2665 3777, 0 2665 3888
ต่อ 6083
punyathit.y@rmutp.ac.th
กองบริหารงานบุคคลนายอนันต์ทรรศน์ ธุระภารพิสัย02 665 3777, 02-665 3888
ต่อ 6062
danantat@hotmail.com
กองพัฒนานักศึกษานางสุดารัตน์ จูงใจไพศาล02 665 3777, 02-665 3888
ต่อ 6943
08 1911 3545
sudarat.v@rmutp.ac.th
นายธีรนัย ดีฤทธิ์0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6323
08 9811 6225
teeranai.d@rmutp.ac.th
กองวิเทศสัมพันธ์นายทนงค์ โพธิ0 2282 0014
0 2665 3777, 0 2665 3888
ต่อ 6073
08 9516 7536
tanongpoti853@hotmail.com
กองสื่อสารองค์กรน.ส.จุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6934
09 0407 1515
jutamas.c@rmutp.ac.th
กองศิลปวัฒนธรรมน.ส.นวลพรรณ จำปาเทศ02 665 3777, 02-665 3888
ต่อ 6236
084 329 1099
acd@rmutp.ac.th
สำนักงานตรวจสอบภายในน.ส.ภาวิณี จงรักษ์0 2665 3767 ต่อ 6768
09 4847 2777
pawinee.j@hotmail.com
สำนักประกันคุณภาพนายวรวุฒิ บุญกล่ำ0 2281 0644
0 2665 3777, 0 2665 3888
ต่อ 6604
qa_121@hotmail.com
worawut.b@rmutp.ac.th
สำนักงานอธิการบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมน.ส.ชุติมา สิงห์รอด08 5904 0313 ต่อ 7137sasanapp@hotmail.com
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์อ.นฤศร มังกรศิลา0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 5236
08 9020 4555
narusorn18@hotmail.com
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนายจักรกฤษณ์ พางาม0 2665 3777 ต่อ 6867
08 3699 6033
chak.bh@gmail.com
คณะบริหารธุรกิจอ. ดร.รัตนาวลี ไม้สัก06 2151 0106rattanavalee.m@rmutp.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน.ส.รัชดาวรรณ คงยัง02 836-3000 ต่อ 4211
083 394 4042
ratchadawan.k@rmutp.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์นายสมยศ แสงจันทร์09 8914 9644somyos.s@rmutp.ac.th
km.engrmutp@gmail.com
คณะศิลปศาสตร์อ.ประยุทธ เทียมสุข0 2665 3555 ต่อ 1208
08 4023 0549
p-y-u-t-eng@hotmail.com
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นน.ส.วิภาวดี ชัยสุรสีห์0 2665 3555 ต่อ 3046vesurasee2011@hotmail.com
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม0 2665 3777, 0 2665 3888
ต่อ 5024
0 2282 2384
08 3380 1491
sirawat.pat@hotmail.com

 

 4,333 total views,  1 views today