ทำเนียบผู้ดูแลเครือข่าย KM RMUTP

หน่วยงานชื่อโทรศัพท์อีเมล์
สถาบันวิจัยและพัฒนาดร.ประกอบ ชาติภุกต์0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6094
089 133 1874
prakorb.c@rmutp.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศน.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6764
08 1702 2578
meow@rmutp.ac.th
นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6763
nopphanan.n@rmutp.ac.th
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนายมนตรี รัตนวิจิตร0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6300
montree@rmutp.ac.th
นางสุขาวดี ขำมา0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6408
sukavadee@rmutp.ac.th
นายสืบพงษ์ สนามทอง0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6406
kantong1611@gmail.com
สถาบันภาษานายพิเชษฐ์ หอมแสงประดิษฐ0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6056 - 8
09 2668 2010
08 9125 4749
pichade.h@rmutp.ac.th
กองกลางนางกชพร เชิดชูพงษ์0 2280 7426
0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6012
nannics123@hotmail.com
น.ส.เนตรทิพย์ กาญจนไพศาสตร์0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6014
naza_ozaa@hotmail.com
กองคลังนางสุมิตรา สมประสงค์0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6032
08 9814 4884
sumittra.s@rmutp.ac.th
น.ส.วิไลวรรณ พุ่มพวง0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6198
08 1735 7088
wilaiwan.pu@rmutp.ac.th
นางกนกภรณ์ กัลณา0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6198
08 7033 6784
konolporn.k@rmutp.ac.th
som2503@hotmail.com
กองนโยบายและแผนนางรตนมน จันทรอุทัย0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6081
ratanamon@hotmail.com
น.ส.พิมผกา ศรีชนะ0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6619
maximam_mixer@hotmail.com
น.ส.พรประภา ชูวงษ์วิชช026653777 ต่อ 6612pornprapa.mink@gmail.com
กองบริหารงานบุคคลน.ส.สมจิตต์ มหัธนันท์08 9890 4601somjit.m@rmutp.ac.th
น.ส.นันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์ 0 2665 3739
6063
hrm_rmutp@hotmail.com
sandko29@hotmail.com
กองพัฒนานักศึกษานางสุดารัตน์ จูงใจไพศาล0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6943
08 1911 3545
sudarat.v@rmutp.ac.th
นายอัศนพล กิตติรัตนาโชติ0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6051
09 8082 8884
boykitt@gmail.com
กองวิเทศสัมพันธ์นายทนงค์ โพธิ02 282 0014
0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6073
089 516 7536
tanongpoti853@hotmail.com
น.ส.ชุติมา สุดจรรยา0 2282 0014
08 6972 0583
csudjanya@live.com
กองสื่อสารองค์กรน.ส.นปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6935
09 7475 4659
napapach.t@rmutp.ac.th
น.ส.สุพรรษา อิ่นอ้อย0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6022
08 9473 0742
supansa.i@rmutp.ac.th
น.ส.ศุลีพร หวังชูชอบ 0 2665 3777, 0 2665 3888
ต่อ 6022
09 0985 7408
sureeporn.w@rmutp.ac.th
กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6239
0 2281 0659
08 1900 8668
chettaya2009@hotmail.com
chettaya.k@rmutp.ac.th
น.ส.กิตตินันท์ จันทวงศ์0 2665 3777 ต่อ 6624
08 1451 1634
kittinan.j@rmutp.ac.th
น.ส.รัตนา เสมคำ0 2665 3777 ต่อ 6235
08 6055 5529
rattana.s@rmutp.ac.th
สำนักงานตรวจสอบภายในน.ส.ทัศนีย์ กิจโอภาส0 2665 3768 ต่อ 6095
0 2281 0330
08 6987 4086 , 09 2253 5403
tasstuk@hotmail.com
นางภัทราวรรณ แก้วผดุง
0 2665 3767 ต่อ 6087 , 6468
08 9201 4920
patrawan.tuv@hotmail.com
สำนักประกันคุณภาพอ. ดร.พัทรียา เห็นกลาง0 2281 0644
0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6067
06 1386 1803
pattareya.h@rmutp.ac.th
น.ส. อทัยการณ์ จันเสนา0 2281 0644
0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6067
qa_121@hotmail.com
สำนักงานอธิการบดีน.ส. น้ำทิพย์ วงษ์ตา0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 6023
kanomwan-07@hotmail.com
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอ.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล08 9529 8246
umpaporn@rmutp.ac.th
น.ส.ชุติมา สิงห์รอด08 5904 0313 ต่อ 7137sasanapp@hotmail.com
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์อ. ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์0 2281 9756
ต่อ 5231
woralak.p@rmutp.ac.th
อ.นฤศร มังกรศิลา0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 5236
08 9020 4555
narusorn18@hotmail.com
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอ.ดุริยางค์ คมขำ0 2665 3777 ต่อ 6830
08 4067 9282
sor9726@hotmail.com
นายจักรกฤษณ์ พางาม0 2665 3777 ต่อ 6869
08 3699 6033
chak.bh@gmail.com
คณะบริหารธุรกิจผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์02-665-3555 ต่อ 2003
08 7717 9907
patcharinporn.p@rmutp.ac.th
อ. ดร.รัตนาวลี ไม้สัก06 2151 0106rattanavalee.m@rmutp.ac.th
นายณัจฉรียา ศรีสมศักดิ์0 2665 3555 ต่อ 2381
08 3076 6711
-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ. ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์
0 2836 3000
ต่อ 4156 , 4159
thanapong.s@rmutp.ac.th
อ. ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว08 7223 4459kanawut.i@rmutp.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ผศ. ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท0 2836 3000 ต่อ 4208
08 9666 6491
padipan.t@rmutp.ac.th
อ.ธวัชชัย ชาติตำนาญ0 2836 3000 ต่อ 4181
08 6506 8224
thawachchai.ch@rmutp.ac.th
คณะศิลปศาสตร์ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา--
อ.ประยุทธ เทียมสุข0 2665 3555 ต่อ 1208
08 4023 0549
p-y-u-t-eng@hotmail.com
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นอ. ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์0 2665 3555 ต่อ 3016
08 9775 7557
phairat.p@rmutp.ac.th
น.ส.นุชดาว เตะสมุทร0 2665 3555 ต่อ 3026
06 2249 4050
woodheun@gmail.com
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบอ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล08 9459 0066
0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 5002
08 9459 0066
-
นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม08 3380 1491
0 2665 3777 , 0 2665 3888
ต่อ 5024
0 2282 2384
08 3380 1491
sirawat.pat@hotmail.com

5,030 total views, 1 views today