ทำเนียบผู้ดูแลเครือข่าย KM RMUTP

หน่วยงานชื่อโทรศัพท์อีเมล์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนางอัมภาภรณ์ พีรวณิชกุลเบอร์ภายใน 7104
umpaporn.p@rmutp.ac.th
นายศิวะณัฐ นาใจแก้วเบอร์ภายใน 7104suwanut.n@rmutp.ac.th
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นางนิอร ดาวเจริญพรเบอร์ภายใน 5231nion.d@rmutp.ac.th
น.ส.รติมากานต์ ห้วยหงษ์ทองเบอร์ภายใน 5209ratimakant@rmutp.ac.th
นายนฤศร มังกรศิลาเบอร์ภายใน 5236narusorn.m@rmutp.ac.th
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผศ.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์เบอร์ภายใน 6820apinyapat.k@rmutp.ac.th
น.ส.นภาพร ภู่เพ็ชร์เบอร์ภายใน 6823
napaporn.p@rmutp.ac.th
คณะบริหารธุรกิจผศ.ปัทมา พยุงวงศ์เบอร์ภายใน 2003pattama.p@rmutp.ac.th
น.ส.ปาริชาติ ช้วนรักธรรมเบอร์ภายใน 2334parichat.c@rmutp.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
เบอร์ภายใน 4159chanwit.p@rmutp.ac.th
น.ส.อัจฉรา เฉลิมเกียรติเบอร์ภายใน 4156ajchara.c@rmutp.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์เบอร์ภายใน 4112ponlakit.j@rmutp.ac.th
นายธวัชชัย ชาติตำนาญเบอร์ภายใน 4209 และ 4210thawachchai.ch@rmutp.ac.th
คณะศิลปศาสตร์ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวชเบอร์ภายใน 1004yutthapoom.s@rmutp.ac.th
นายประยุทธ เทียมสุขเบอร์ภายใน 1006prayut.t@rmutp.ac.th
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นดร. มธุรส เวียงสีมาเบอร์ภายใน 3016
maturod.v@rmutp.ac.th
น.ส.นุชดาว เตะสมุทรเบอร์ภายใน 3053nuchdow.t@rmutp.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์เบอร์ภายใน 5002
yuvadee.s@rmutp.ac.th
นายศิรวัชร์ พัฒคุ้มเบอร์ภายใน 5024
sirawat.p@rmutp.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนาดร.ประกอบ ชาติภุกต์เบอร์ภายใน 6099prakorb.c@rmutp.ac.th
น.ส.วัลลภา ฟักประไพเบอร์ภายใน 8182wallapa.f@rmutp.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนายธนาวุฒิ นิลมณีเบอร์ภายใน 6784tanavoot.n@rmutp.ac.th
นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
เบอร์ภายใน 6763nopphanan.n@rmutp.ac.th
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธ์ุเบอร์ภายใน 6300sukumal.w@rmutp.ac.th
น.ส.ปิยาณี จินาพันธ์เบอร์ภายใน 6635piyanee.j@rmutp.ac.th
สถาบันภาษาดร.วราพร ทองจีนเบอร์ภายใน 6058waraporn.to@rmutp.ac.th
นายพิเชษฐ์ หอมแสงประดิษฐเบอร์ภายใน 6056pichade.h@rmutp.ac.th
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐเบอร์ภายใน 4309prin.b@rmutp.ac.th
น.ส. รุ่งอรุณ คงสวัสดิ์เบอร์ภายใน 4309rungaroon.k@rmutp.ac.th
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบนายวิเชียร มหาวันเบอร์ภายใน 4214wichian.m@rmutp.ac.th
นายอาวุธ ฉายศิริ เบอร์ภายใน 4214awut.c@rmutp.ac.th
สำนักงานอธิการบดีดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่งเบอร์ภายใน 8132singkaew.p@rmutp.ac.th
น.ส. น้ำทิพย์ วงษ์ตาเบอร์ภายใน 8142namthip.w@rumtp.ac.th

กองกลางนางนงลักษณ์ ทองนาคเบอร์ภายใน 6011nongluck.t@rmutp.ac.th
นายกลยุทธ จิตต์มั่นการเบอร์ภายใน 6014kolayuth.ji@rmutp.ac.th
กองคลังนายอภิสิทธิ์ ตันอ่วมเบอร์ภายใน 6030apisit.t@rmutp.ac.th
น.ส.รวิสลา บุญทองเบอร์ภายใน 6944rawissara.k@rmutp.ac.th
กองนโยบายและแผนนางรตนมน จันทรอุทัยเบอร์ภายใน 6081ratanamon.k@rmutp.ac.th
น.ส.พรประภา ชูวงษ์วิชชเบอร์ภายใน 6611 และ 6083pornprapa.c@rmutp.ac.th
กองบริหารงานบุคคลนายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์เบอร์ภายใน 6060chaowalite.s@rmutp.ac.th
น.ส.พิมพกานต์ นามประเสริฐเบอร์ภายใน 6064pimpagan.n@rmutp.ac.th
กองพัฒนานักศึกษาน.ส.มัลลิกา วีระสัยเบอร์ภายใน 6943mallika.v@rmutp.ac.th
น.ส.รพีพรรณ ค้ำจุนเบอร์ภายใน 6962rapiphan.k@rmutp.ac.th
กองสื่อสารองค์การน.ส.สุพรรษา อิ่นอ้อยเบอร์ภายใน 6935supansa.i@rmutp.ac.th
น.ส.มารศรี สรรพนาเบอร์ภายใน 6022marasi.s@rmutp.ac.th
กองวิเทศสัมพันธ์ดร.กำพร ศุภเศรษฐ์เทศาเบอร์ภายใน 6996gumporn.s@rmutp.ac.th
น.ส.ปวีณา ปั้นผึ้งเบอร์ภายใน 6603
paweena.p@rmutp.ac.th
กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญา กิจเกิดแสงเบอร์ภายใน 6239
chettaya.k@rmutp.ac.th
นางรัตนา ดิสสระเบอร์ภายใน 6235
rattana.s@rmutp.ac.th
สำนักประกันคุณภาพน.ส.เจนจิรา งามมานะเบอร์ภายใน 6399janejira.n@rmutp.ac.th
น.ส. อทัยการณ์ จันเสนาเบอร์ภายใน 6605ataikarn.j@rmutp.ac.th
สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษานายอรรถการ สัตยพาณิชย์เบอร์ภายใน 6800attakarn.s@rmutp.ac.th
น.ส.วราสินีย์ สิงห์สุวรรณเบอร์ภายใน 6572wasinee.si@rmutp.ac.th
สำนักงานตรวจสอบภายในนางภัทราวรรณ แก้วผดุง
เบอร์ภายใน 6095patrawan.k@rmutp.ac.th
นางวัชรา กลีบศรี
เบอร์ภายใน 6087watchara.k@rmutp.ac.th
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI)นายพีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ เบอร์ภายใน 6726pheeranadh.y@rmutp.ac.th
น.ส.ชุติมา เล็กประทุมเบอร์ภายใน 6726chutima.l@rmutp.ac.th

รายชื่อคณะกรรมการ ปี 63

 5,597 total views,  1 views today