ข่าวสาร

พิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ป้ายมอบรางวัล-km-2559

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยมีรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 • รางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21
  เงินสด 2,000 บาท  ได้แก่

  • รูปแบบการพัฒนาน้ำข้าวกล้องผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ชมชนของนักวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก กรณีศึกษาชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
   ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ จากคณะศิลปศาสตร์
   DSC_0123

 

 • ชุมชนนักปฏิบัติ : พลังขับเคลื่อน MCT สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
  ผู้นำเสนอ อาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ และอาจารย์กุลธิดา สายพรหม จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  File0147

 

 • ภูมิปัญญาอาหารไทยพื้นบ้านกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  File0148

 

 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  DSC_0139

 

 • การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อีเลิร์นนิงรายวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ผู้นำเสนอ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ธนาวุฒิ นิลมณี จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  File0174

 

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารสถานที่
  ผู้นำเสนอ ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล  น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว และนายสมโภช กุลธารารมณ์ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  File0178

 

 • รางวัลพิเศษ “กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ดีเด่น”
  เงินสด 1,000 บาท ได้แก่

  • คณะบริหารธุรกิจ
   File0188

   

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   File0195

   

  • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
   File0205

   

 • รางวัลคุณอำนวยดีเด่น
  เงินสด 2,000 บาท ได้แก่

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง
   File0217

   

 • รางวัลนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
  เงินสด 3,000 บาท ได้แก่

  • นางสาวทวีทรัพย์ ปั้นอินทร์  นายคมชาญ โชติวรอนันต์และนายกวินท์ อิสระวาณิชย์
   File0227

   

 

DSC_0078

DSC_0077

File0234

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และร้านสหกรณ์วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร จำกัด

2,181 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.