รูปแบบการพัฒนาน้ำข้าวกล้องผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชนของนักวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก กรณีศึกษาชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

รูปแบบการพัฒนาน้ำข้าวกลัองผลมสมุนไพรโดยวิธีการบูรณาการการจัดการความในศตวรรษที่ 21

487 total views, 1 views today