ข่าวสาร

ศูนย์การจัดการความรู้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อ นโยบายการจัดการความรู้ 3 กลุ่ม สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและแนวทางการจัดการความรู้ 3 กลุ่ม ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ในโครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้ 3 กลุ่ม สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ซึ่งมีวิทยากรจากภายนอกมีความเชียวชาญด้านการจัดการความรู้ จำนวน 3 ท่าน ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้กับภารกิจที่ท้าทายด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” ได้แก่ รศ. น.ท.หญิงดร.ชมสุภัค ครุฑกะ รศ.ดร.ศยามน อินสะอาด และ รศ.ดร.อภิชา แดงจำรูญ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

 1,584 total views,  1 views today