ข่าวสาร

ศูนย์การจัดการความรู้ ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ตามที่ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของศูนย์การจัดการความรู้ โดยมีบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมประกาศเจตจำนง เพื่อตระหนักถึงการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศ อีกทั้งยังเป็นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความศรัทธา ความไว้วางใจของผู้รับบริการ  เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 1,439 total views,  3 views today