ข่าวสาร

ศูนย์การจัดการความรู้ จัดโครงการเรื่องการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการนำความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน เรื่อง “การจัดการความรู้รายบุคคล” โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมกรมหลวงฯ ชั้น 6 อาคารเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ ราชมงคลพระนคร

 

ในงานมีการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม เรื่อง “การจัดการความรู้รายบุคคล” โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • รศ. น.ท.หญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • รศ. ดร.ศยามน อินสะอาด อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  • รศ. ดร.อภิชา แดงจำรูญ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์

การบรรยายพิเศษของผู้ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ของ คณะ/หน่วยงาน โดย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บรรยายเรื่อง “สอน Gen Z สู่ไทยแลนด์ 4.0”
  • อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และนายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บรรยายเรื่อง “เหมือนกันตรงเหตุต่างกันตรงผล…มีเรื่องมีลาว”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ CoP

  • CoP 1 องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  :  การนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการเรียนการสอน
  • CoP 2 องค์ความรู้ด้านการวิจัย  :   การพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
  • CoP 3 องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  :   การปฏิบัติงานโดยนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาปรับใช้

ซึ่งในงานจัดระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวงฯ ชั้น 6 อาคารเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

 526 total views,  1 views today