ข่าวสาร

อธิการบดี มทร.พระนคร มอบรางวัลบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2563 และ 2564

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2563 และ 2564 ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 17 ปี (17th Anniversary of RMUTP : Digital Tranfromation to Digital Organization) ในวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร
1. รางวัลบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2563 ได้แก่
1) รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้  ประเภทวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
และรางวัลชมเชย ได้แก่ อาจารย์ ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ และคณะ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
2) รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้  ประเภทระบบสนับสนุน ได้แก่ คณะทำงานสายสนับสนุน
คณะเทคโนโลยีสื่สารมวลชน
และรางวัลชมเชย ได้แก่ สำนักประกันคุณภาพ
และกองศิลปวัฒนธรรม
2. รางวัลบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2564 ได้แก่
1) รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้  ประเภทวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม คณะบริหารธุรกิจ
2) รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้  ประเภทส่งเสริมพัฒนาวิชาการ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ของนางศุภานัน ปิ่นเจริญ งานบริการวิชาการแก่สังคม(หารายได้)
3) รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้  ประเภทระบบสนับสนุน ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผลงานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ของนางสาวนุชดาว เตะสมุทร งานการจัดการความรู้

 242 total views,  2 views today