ข่าวสาร

โครงการคลินิกความรู้ มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.00 – 16.30 น.

ศูนย์การจัดการความรู้ ขอเรียนเชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุน และผู้ปฏิบิติงานการจัดการความรู้ทุกคณะ/หน่วยงาน
เข้าร่วม พิธีเปิดและรับฟังนโยบายการจัดการความรู้ มทร.พระนคร
จาก ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ดิจิทัลกับคลินิกความรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ ของ มทร.พระนคร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กร พวงนาค
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล
ในโครงการคลินิกความรู้ มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet
https://meet.google.com/feq-nmjr-zhs

 175 total views,  1 views today