กิจกรรมการจัดการความรู้ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย”

457 total views, no views Continue Reading →

457 total views, no views today

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กรของ มทร.พระนคร

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุ Continue Reading →

733 total views, no views today

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีเข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการความรู้ขององค์กร และศึกษาดูงานของ มทร.พระนคร

491 total views, no views Continue Reading →

491 total views, no views today

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายกา Continue Reading →

871 total views, no views today

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจั Continue Reading →

707 total views, 0 views today

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ 4/2558

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจั Continue Reading →

571 total views, no views today

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร. +๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๕๘ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือ Continue Reading →

903 total views, no views today