ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีเข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการความรู้ขององค์กร และศึกษาดูงานของ มทร.พระนคร

475 total views, no views Continue Reading →

475 total views, no views today

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายกา Continue Reading →

845 total views, no views today

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจั Continue Reading →

629 total views, no views today

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ 4/2558

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจั Continue Reading →

535 total views, no views today

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร. +๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๕๘ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือ Continue Reading →

825 total views, no views today

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจั Continue Reading →

538 total views, no views today