ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 9 มทร+2 สถาบัน ครั้งที่ 12

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสาร

การบรรยายวิชาการ กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11 total views, no views today

4 หน่วยงานร่วมมือบันทึกเสียง 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสาร

ศูนย์การจัดการความรู้ ร่วมมือกับสถาบันภาษา กองวิเทศสัมพันธ์ และสถานีวิทยุ มทร.พระนคร

1,974 total views, 1 views today

การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้และหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2561

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสาร

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2561

241 total views, no views today

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้และหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสาร

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้และหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

136 total views, no views today

ศูนย์การจัดการความรู้จัดประชุมอาจารย์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และบันทึกเป็นคลิปความรู้ของมหาวิทยาลัย

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสาร

อธิการบดีเป็นประธานการประชุมอาจารย์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และบันทึกเป็นคลิปความรู้ของมหาวิทยาลัย

156 total views, no views today

ศูนย์การจัดการความรู้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสาร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มอบ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผอ.ศูนย์การจัดการความรู้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ในโครงการการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561

143 total views, 1 views today

อธิการบดีสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย”

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสาร

อธิการบดีสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เป็นแนวทางในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

1,148 total views, 1 views today

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนคน KM เรื่อง การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โปรแกรม Adobe Illustrator

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสาร

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนคน KM เรื่อง การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โปรแกรม Adobe Illustrator

151 total views, no views today

องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสาร

ศูนย์การจัดการความรู้จัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

990 total views, no views today

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (มทร.+2) จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11
“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

1,318 total views, no views today

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2560

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2560

1,268 total views, no views today

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2561

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2561

1,427 total views, no views today

การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสาร

กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ “การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”

1,595 total views, no views today