โครงการการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เรื่อง“การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

Posted Posted in ข่าวสาร

โครงการการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เรื่อง“การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

 1,749 total views,  6 views today

ศูนย์การจัดการความรู้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อ นโยบายการจัดการความรู้ 3 กลุ่ม สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

Posted Posted in ข่าวสาร

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและแนวทางการจัดการความรู้ 3 กลุ่ม ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”

 1,584 total views,  1 views today

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการในกิจกรรมศูนย์การจัดการความรู้ เรื่อง “นโยบายการจัดการความรู้ 3 กลุ่ม สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน”

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง “นโยบายการจัดการความรู้ 3 กลุ่ม สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน”

 1,464 total views,  4 views today

ศูนย์การจัดการความรู้ ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

Posted Posted in ข่าวสาร

ตามที่ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

 1,439 total views,  3 views today

การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้และหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นสมควรเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้และหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้

 1,632 total views

การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการและดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ 3/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 1,445 total views,  2 views today

การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการและดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/2563

Posted Posted in ข่าวสาร

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 1,397 total views

ศูนย์ KM มทร.พระนคร จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meeting

Posted Posted in ข่าวสาร

ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน ของชุมชนนักปฏิบัติ CoP “ชุมชน คน KM”

 1,553 total views

การจัดทำเอกสาร PDF แบบพร้อมคลิก เพื่อการส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

Posted Posted in ข่าวสาร

ศูนย์การจัดการความรู้ (ศจร.) ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง “การจัดทำเอกสาร PDF แบบพร้อมคลิก เพื่อการส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)”

 589 total views,  1 views today

ศูนย์การจัดการความรู้ จัดโครงการเรื่องการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM)

Posted Posted in ข่าวสาร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการนำความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฯ “การจัดการความรู้รายบุคคล” โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน

 602 total views

การประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ ผลการนำไปใช้ประโยชน์จากการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร.+2

Posted Posted in ข่าวสาร

การประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ ผลการนำไปใช้ประโยชน์จากการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร.+2

 335 total views