กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “บูรณาการความรู้ควบคู่พันธกิจ สร้างเสริมบัณฑิตสู่นักปฏิบัติ”

กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง Continue Reading →

978 total views, no views today

ผอ.ศูนย์การจัดการความรู้ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ให้กับอาจารย์และบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1,331 total views, no vie Continue Reading →

1,331 total views, no views today

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.+2 ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ Continue Reading →

1,887 total views, no views today

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8

1,209 total views, no vie Continue Reading →

1,209 total views, no views today

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

1,629 total views, 2&nbsp Continue Reading →

1,629 total views, 2 views today

ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร และแสดงมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการ

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจั Continue Reading →

1,428 total views, no views today

พิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ “งานการจัดการความรู้ดีเด่น”

  ศูนย์การจัดการความรู้ ม Continue Reading →

2,187 total views, no views today