โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8

1,163 total views, no vie Continue Reading →

1,163 total views, no views today

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

1,489 total views, no vie Continue Reading →

1,489 total views, no views today

ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร และแสดงมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการ

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจั Continue Reading →

1,350 total views, no views today

พิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ “งานการจัดการความรู้ดีเด่น”

  ศูนย์การจัดการความรู้ ม Continue Reading →

2,127 total views, no views today

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ฯ มทร.พระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ฯ

1,234 total views, no vie Continue Reading →

1,234 total views, no views today

สสท. ศจร. และศูนย์ภาษา แสดงความยินดีกับ ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557

3,521 total views, no vie Continue Reading →

3,521 total views, no views today

สสท. ศจร. และศูนย์ภาษา แสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

1,631 total views, no vie Continue Reading →

1,631 total views, no views today

สสท. ศจร. และศูนย์ภาษา ร่วมอำลาตำแหน่ง รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557

1,465 total views, no vie Continue Reading →

1,465 total views, no views today

มติสภา มทร.พระนคร เลือก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบร Continue Reading →

1,182 total views, no views today