โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8

1,169 total views, no vie Continue Reading →

1,169 total views, no views today

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

1,525 total views, no vie Continue Reading →

1,525 total views, no views today

ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร และแสดงมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการ

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจั Continue Reading →

1,378 total views, no views today

พิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ “งานการจัดการความรู้ดีเด่น”

  ศูนย์การจัดการความรู้ ม Continue Reading →

2,159 total views, no views today

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ฯ มทร.พระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ฯ

1,254 total views, no vie Continue Reading →

1,254 total views, no views today

สสท. ศจร. และศูนย์ภาษา แสดงความยินดีกับ ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557

3,565 total views, 0&nbsp Continue Reading →

3,565 total views, 0 views today

สสท. ศจร. และศูนย์ภาษา แสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

1,641 total views, no vie Continue Reading →

1,641 total views, no views today