ติดต่อเรา

ที่อยู่ ศูนย์การจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาคาร 1 ชั้น 5 ครึ่ง
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 0 2665 3777 , 0 2665 3888 ต่อ 6227
งานบริหารทั่วไป ต่อ 6227, 6228
งานวิชาการและสารสนเทศ ต่อ  6225, 6226

โทรศัพท์/แฟกซ์   :  0 2665 3886

E-mail address  :  km@rmutp.ac.th
Website  :  http://webkm.rmutp.ac.th/km/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTPKM

mapkm

 8,929 total views,  1 views today