การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2565

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอเชิญให้หน่วยงานส่งบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2565

 61 total views,  1 views today

โครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง การเพิ่มผลิตภาพด้วยการจัดการความรู้

Posted Posted in ข่าวสาร

ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร จัดโครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

 96 total views,  1 views today

Farm รู้ EP.2 | การสร้างเสริมประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ – ผศ.อารยา บูรณะกูล

Posted Posted in ข่าวสาร

Farm รู้ EP.2 | การสร้างเสริมประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ – ผศ.อารยา บูรณะกูล

 65 total views

RMUTP KM บันทึกวีดิทัศน์ความรู้ เนยถั่วดาวอินคากับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

Posted Posted in ข่าวสาร

ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร ได้บันทึกวีดิทัศน์ความรู้ของ ผศ. ดร.สิริรัตน์ พานิช

 58 total views,  1 views today

การบันทึกวีดิทัศน์ความรู้ เรื่อง การสร้างเสริมประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ ของบุคลากรสายวิชาการ

Posted Posted in ข่าวสาร

ศูนย์การจัดการความรู้ บันทึกวีดิทัศน์ความรู้ เรื่อง การสร้างเสริมประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ ของบุคลากรสายวิชาการ

 67 total views,  1 views today

โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ

Posted Posted in ข่าวสาร

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ผศ.กร พวงนาค รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ

 155 total views

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted Posted in ข่าวสาร

ศูนย์การจัดการความรู้ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม โครงการ Online
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ

 124 total views

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนำเสนอข้อมูล (Infographic)

Posted Posted in ข่าวสาร

ศูนย์การจัดการความรู้ เผยแพร่คลิปความรู้ เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนำเสนอข้อมูล (Infographic)”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กร พวงนาค 

 207 total views

ศูนย์การจัดการความรู้ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

Posted Posted in ข่าวสาร

ตามที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

 260 total views