ประวัติ วัตถุประสงค์และหน้าที่

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การจัดการความรู้ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  2. เพื่อใช้เป็นแหล่งจัดเก็บความรู้และภูมิปัญญา (Intellectual Capital) ของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับใช้พัฒนาเป็นคลังสมอง
  3. เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่มีการแสดงความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในหน้าที่ของตน ทำให้มีความสุขในการทำงาน
  4. เพื่อจัดให้มีระบบในการบริหารการเรียนรู้เพื่อรองรับให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นคลังความรู้
  2. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการความรู้
  3. วางแผนพัฒนา ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ภายในองค์กร
  4. ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อขับเคลื่อนให้เข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 10,699 total views,  1 views today