มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง
ตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
ที่อยู่  744  ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์มือถือ  08 1984 4312
โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2002
โทรสาร  0 4423 3052
E-Mail  cyuangklang@yahoo.com

 

ชื่อ  อาจารย์ ดร.จิณณพัต  โรจนวงศ์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่อยู่  222/21  หมู่ 9  หมู่บ้านรุ่งนิรันดร์ 9  ต.สุรนารี  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์มือถือ  06 1169 6955
โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2710
E-Mail  jinnapatamp@gmail.com

ชื่อ  อาจารย์ ดร.ศศิธร  อินทร์นอก
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่อยู่  52  ถ.เดชอุดม 22  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์มือถือ  08 1879 9076
โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 4340
E-Mail  nuchza@yahoo.com

ชื่อ  นางสาวมนต์ธิณี  ดุลย์เภรี
ตำแหน่ง  หัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินผล  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่อยู่  744  ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์มือถือ  08 7255 5311
โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2745
E-Mail  qa@rmuti.ac.th

ชื่อ  นางสาวศิริพร  ปภาวดีกิตติพร
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  งานประกันคุณภาพและประเมินผล  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่อยู่  744  ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์มือถือ  08 9578 7334
โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2744
E-Mail  qa@rmuti.ac.th

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ส.ค. 62

 290 total views,  1 views today