ข่าวสาร

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนำเสนอข้อมูล (Infographic)

ศูนย์การจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เผยแพร่คลิปความรู้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ดิจิทัลกับคลินิกความรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ ของ มทร.พระนคร

เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนำเสนอข้อมูล (Infographic)”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กร พวงนาค  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล
ในโครงการคลินิกความรู้ มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ถ่ายทอดไว้ ในระบบออนไลน์ผ่าน Google Meet
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 132 total views,  2 views today