ข่าวสาร

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์การจัดการความรู้ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม โครงการ Online
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565  เวลา 08.30-12.00 น.

โดยมีผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่

👉ผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประเภทวิชาการ ประจำปี 2564
เรื่อง การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

👉ผู้แทนหน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประเภทระบบสนับสนุน ประจำปี 2564
เรื่อง การทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน (เกณฑ์เก่าและเกณฑ์ใหม่)
1. น.ส.สมใจ แซ่ภู่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2. นายวิโรจน์ ยิ้มขลิบ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3. น.ส.นุชดาว เตะสมุทร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

👉ผู้แทนหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประเภทส่งเสริมพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2564
เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได้)
นางศุภานัน ปิ่นเจริญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สามารถเข้าร่วมผ่าน Google Meet : kco-bbyx-kxd

 98 total views,  1 views today