ข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2562

Fish KM 9+2new

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

 416 total views,  1 views today