ข่าวสาร

ศูนย์การจัดการความรู้ร่วมมือกับกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม (e – Document) และโปรแกรม (e – Meeting)

ศูนย์การจัดการความรู้ร่วมมือกับกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e – Document) โปรแกรมการประชุมออนไลน์ (e – Meeting) และการใช้งาน Google Drive File Stream เพื่อใช้ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน ลดการใช้กระดาษ ตอบรับนโยบาย RMUTP Digital & Green University โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีคุณฉัตรชัย ศรีสม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และคุณอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการและสารสนเทศ ศูนย์การจัดการความรู้เป็นคุณกิจถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 62 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ ห้อง e-Learning ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มทร.พระนคร

 404 total views,  1 views today