ข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการและดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการและดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3/2563 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมติดตามการดำเนินการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ และด้านระบบงานสนับสนุน พร้อมทั้งการคัดเลือกเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้และหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2563 ตามวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาวิชาชีพเป็นที่พึ่งของสังคม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

 

 

 

Cr. ข่าวกองสื่อสารองค์การ มทร.พระนคร

 1,446 total views,  3 views today