ข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการและดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการและดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 2/2563 โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. การจัดการองค์ความรู้ด้านวิชาการของอาจารย์

2. การจัดการองค์ความรู้ด้านส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

และ 3. การจัดการความรู้ด้านสนับสนุนวิชาการ

โดยในที่ประชุมมีมติรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ฯ ของคณะ/หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

 1,398 total views,  1 views today