กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”

กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร โดยวิทยากร 4 ท่านดังนี้

DSC_0142

  • อาจารย์พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างไรให้ถูกใจสถานประกอบการ”

 

DSC_0109

  • อาจารย์กลุธิดา สายพรหมและอาจารย์เณริสา ชัยศุภมงคลลาภ จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “บัณฑิตนักปฏิบัติพลังขับเคลื่อน MCT สู่ Digital University”

 

DSC_0126

  • อาจารย์ปรัชญา แพงมงคล จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร”

529 total views, 1 views today