Download

ลำดับ รายการ
1 เอกสารเผยแพร่การแสวงหาความรู้ ผ่านสื่อออนไลน์

2 คู่มือขั้นตอนการทำงานการจัดการความรู้ มทร.พระนคร

3 โปรแกรม Mind Map
4 การจัดการความรู้ ก.พ.ร.
5 คู่มือการจัดทำเว็บไชต์การจัดการความรู้
6 แบบเผยแพร่ความรู้เพื่อจัดทำสื่อออนไลน์

 

3,295 total views, 1 views today