ข่าวสาร

การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้และหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2561 ตามกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือหน่วยงานให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสาธารณะ รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงเปิดรับสมัครบุคคล คณะและหน่วยงาน เพื่อดำเนินการคัดเลือกเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้และหน่วยงานดีเด่น ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2561 ให้ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ โดยสามารถเข้าถึงรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่ ประกาศและใบสมัคร

 

 

 650 total views,  2 views today