ข่าวสาร

โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ผศ.กร พวงนาค รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ  รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet จัดโดย ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ เป็นตัวอย่างของการส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการความรู้ในหน่วยงาน ให้ผู้รับความรู้นำไปปฏิบัติ ให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้าได้

ทั้งนี้กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ได้รับเกียรติจาก

 • อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
  ผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประเภทวิชาการ ประจำปี 2564
  ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 • ผู้แทนหน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ได้แก่
  1. น.ส.สมใจ แซ่ภู่  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  2. นายวิโรจน์ ยิ้มขลิบ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  3. น.ส.นุชดาว เตะสมุทร  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประเภทระบบสนับสนุน ประจำปี 2564
  ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน (เกณฑ์เก่าและเกณฑ์ใหม่)
 • นางศุภานัน ปิ่นเจริญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้แทนหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร
  ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประเภทส่งเสริมพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2564
  ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสังคม (หารายได้)

 

 156 total views,  1 views today