ข่าวสาร

การบันทึกวีดิทัศน์ความรู้ เรื่อง การสร้างเสริมประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ ของบุคลากรสายวิชาการ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565

ศูนย์การจัดการความรู้ บันทึกวีดิทัศน์ความรู้ เรื่อง การสร้างเสริมประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ ของบุคลากรสายวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา บูรณะกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลกลุ่มบุคลากรสายวิชาการดีเด่น
โดยการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้จากบุคคลดีเด่นของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อของศูนย์ฯ เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและแรงบันดาลใจให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป

ผู้สนใจถ่ายทอดองค์ความรู้ติดต่อ
งานวิชาการและสารสนเทศ ศูนย์การจัดการความรู้ โทร 6225 6226 และ 6228

 67 total views,  1 views today