ข่าวสาร

การบันทึกวีดิทัศน์ความรู้ของคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

ศูนย์การจัดการความรู้บันทึกวีดิทัศน์ความรู้ของคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 3 เรื่อง ประกอบด้วย

เรื่อง “ผ้าไทย ใครว่าเชย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ผู้ได้รับรางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2564

เรื่อง “บุคลิกภาพ ประตูสู่ความสำเร็จ” โดย ดร.นเรศ กันธะวงศ์ ผู้ได้รับรางวัลผู้มีบุคลกภาพดีเด่น 2564

และเรื่อง “หัวใจของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา” โดย อาจารย์พัดยศ เพชรวงษ์ ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

โดยการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้จากบุคคลดีเด่นของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อของศูนย์ฯ เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและแรงบันดาลใจให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป

ผู้สนใจถ่ายทอดองค์ความรู้ติดต่อ
งานวิชาการและสารสนเทศ ศูนย์การจัดการความรู้ โทร 6225 6226 และ 6228

 55 total views,  1 views today