ข่าวสาร

โครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง การเพิ่มผลิตภาพด้วยการจัดการความรู้

ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร จัดโครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง การเพิ่มผลิตภาพด้วยการจัดการความรู้

8 กรกฎาคม 2565 ผศ.กร พวงนาค รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล เป็นประธานเปิดโครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรีพันธ์ุ เสนานุช ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเพิ่มผลิตภาพด้วยการจัดการความรู้

การจัดโครงการฯนี้ มุ่งหวังให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สามารถออกแบบกระบวนการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของตนเองไปสู่หน่วยงานและมีแนวทางการเพิ่มผลิตภาพในการทำงานด้วยการจัดการความรู้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลต่อผลิตภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป

 96 total views,  1 views today