ข่าวสาร

การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2565

ศูนย์การจัดการความรู้ขอเชิญคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย
พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รายงานผลการดำเนินงานมายังศูนย์การจัดการความรู้ ตามดัชนีชี้วัด 5.3.5 จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้ารับการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2565
 
พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณารูปแบบไฟล์ PDF ตามรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยฯ และส่งศูนย์การจัดการความรู้ ได้ที่
email : km@rmutp.ac.th ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ
 
โดยดาวน์โหลดประกาศฯ และใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1n3K_Ip_oLmqJl2aXd-1MlW7jSL4rBvjv

 62 total views,  1 views today