แนวปฏิบัติที่ดี..บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ

ในหลวง จอมปราชญ์ของแผ่นดินกับการจัดการความรู้

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

ปีงบประมาณ 2560

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge Management to  Learning Organization : KM to LO) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2559

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ครั้งที่ 9 วันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ครั้งที่ 8 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

แนวปฏิบัติที่ดี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ครั้งที่ 8 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

กิจกรรมการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างบรรยากาศการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ปีงบประมาณ 2557

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายการจัดการความรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การผลิตบัณฑิตและการวิจัย
วันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”  โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ 2556

กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา”
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
“การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2555

Loading